Skip To Content

Nondiscrimination Notice and Access to Communication Services

Optum does not exclude people or treat them unfairly because of their sex, age, race, color, national origin, or disability.

Free services are available to help you communicate with us. Such as, letters in other languages, or in other formats like large print. Or, you can ask for an interpreter. To ask for help, please call the toll-free number 888-724-7240. TTY 711.

If you think you weren’t treated fairly because of your sex, age, race, color, national origin, or disability, you can send a complaint to:

Optum Civil Rights Coordinator
11000 Optum Circle
Eden Prairie, MN 55344
Phone: 888-445-8745, TTY 711
Fax: 855-351-5495

Email: Optum_Civil_Rights@Optum.com

If you need help with your complaint, please call the toll-free number 888-724-7240. TTY 711. You must send the complaint within 60 days of when you found out about the issue.

You can also file a complaint with the U.S. Dept. of Health and Human services.
Online https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
Phone: Toll-free 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Mail: U.S. Dept. of Health and Human Services. 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201

Language Assistance Services and Alternate Formats

This information is available in other formats like large print. To ask for another format, please call the toll-free number 888-724-7240. TTY 711

You have the right to get help and information in your language at no cost. To request an interpreter, call (888) 724-7240, TTY 711. This letter is also available in other formats like large print. To request the document in another format, please call (888) 724-7240, TTY 711.

español (Spanish)
Tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para solicitar un intérprete, llame al (888) 724-7240  y presione el dos (2). TTY 711
Cómo Cambiar el Idioma de su Navegador Google Chrome


Việt (Vietnamese)
Quý vị có quyền được giúp đỡ và cấp thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị miễn phí.  Để yêu cầu được thông dịch viên giúp đỡ, vui lòng gọi (888) 724-7240, bấm số 0. TTY 711
Cách thay đổi ngôn ngữ trình duyệt Google Chrome của quý vị


Tagalog (Filipino)
May karapatan kang makatanggap ng tulong at impormasyon sa iyong wika nang walang bayad. Upang humiling ng tagasalin, tumawag sa (888) 724-7240 pindutin ang 0. TTY 711
Paano Baguhin ang Wika ng Iyong Google Chrome na Browser


(Farsi) فارسی
شما حق دارید که کمک و اطلاعات به زبان خود را به طور رایگان دریافت نمایید. برای درخواست مترجم شفاهی با شماره (888) 724-7240  تماس حاصل نموده و 0 را فشار دهید.  TTY 711
چطور زبان مرورگر گوگل کروم خود را عوض کنیم


(Arabic) العربیة
لك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات بلغتك دون تحمل أي تكلفة. لطلب مترجم فوري، اتصل بالرقم  (888) 724-7240 ، واضغط على 0. الهاتف النصي TTY711
Google Chrome
كيفية تغير لغة المتصفح


繁體中文(Chinese)
您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電話(888) 724-7240,再按 0。聽力語言殘障服務專線 711

한국어 (Korean)
귀하는 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 통역사를 요청하기 위해서는 (888) 724-7240로 전화하여 0번을 누르십시오. TTY 711

հայերեն (Armenian)
Դուք իրավունք ունեք անվճար օգնություն և տեղեկություններ ստանալու Ձեր նախընտրած լեզվով։ Թարգմանիչ պահանջէլու համար զանգահարե՛ք (888) 724-7240 սեղմե՛ք 0։ TTY 711

Русский (Russian)
Вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Чтобы подать запрос переводчика позвоните по телефону (888) 724-7240  и нажмите 0. Линия TTY 711

日本語(Japanese)
ご希望の言語でサポートを受けたり、情報を入手したりすることができます。料金はかかりません。通訳をご希望の場合は、
(888) 724-7240までお電話の上、0を押してください。TTY専用番号は 711です。


ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ| ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ (888) 724-7240   ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਟੀਟੀਵਾਈ 711 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ, 0 ਦੱਬੋ|

ភាសាខ្មមរ (Khmer)
អ្នកមានសិទ្ធិទទួលជំនួយ និងព័ត៌មាន ជាភាសារបស់អ្នក ដោយមិនអស់ថ្លៃ។  ដើម្បីស្នើសុំអ្នកបកប្រែ សូមហៅលេខ (888) 724-7240 រួចហើយ ចុចលេខ 0។ TTY 711

Hmoob (Hmong)
Koj muaj cai tau kev pab thiab tau cov ntaub ntawv sau ua koj hom lus pub dawb. Yog xav tau ib tug neeg txhais, hu rau (888) 724-7240, nias 0. TTY 711

हिंदी (Hindi)
आप के पास अपनी भाषा में सहायता एवं जानकारी नि:शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। दुभाषिए के लिए (888) 724-7240  पर फ़ोन करें, 0 दबाएं। TTY 711

ภาษาไทย (Thai)
คุณมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือและข้อมูลในภาษาของคุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากต้องการขอล่ามแปลภาษา โปรดโทรศัพท์ถึงหมายเลข (888) 724-7240 และกด 0 สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิ นหรือการพูด โปรดโทรฯถึงหมายเลข 711